PORADNIK

Jak postępować w przypadku śmierci osoby bliskiej?

trumna

Postępowanie musimy rozróżnić na podstawie miejsca w którym nastąpi śmierć. Kliknij na odpowiednią zakładkę aby zobaczyć informację.

Jeśli śmierć nastąpiła w domu, należy przede wszystkim zawiadomić właściwą przychodnie rejonową, aby lekarz mógł dokonać oględzin zwłok i wystawić kartę zgonu.
Jeśli zgon nastąpił nocą, w niedzielę lub inne święto - należy powiadomić Nocną Opiekę Lekarską. 

Z kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu

Wystawiany jest on na podstawie karty zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu. Należy go mieć w dwóch egzemplarzach - jeden posłuży do odbioru zasiłku pogrzebowego. 

Na życzenie rodziny zajmiemy się wyrobieniem aktu zgonu. W tym przypadku prosimy do Domu Pogrzebowego Charon zabrać kartę zgonu i dowód osobisty zmarłej osoby.

Mając już akt Zgonu - Zadzwoń do Nas 24h (+48) 17 227 66 66

Należy  przede wszystkim wezwać lekarza z pogotowia ratunkowego (numer ratunkowy 112), który po zbadaniu, stwierdzi zgon a następnie wystawi kartę zgonu,.

Z kartą zgonu należy udać się do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu

Wystawiany jest on na podstawie karty zgonu w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Należy go mieć w dwóch egzemplarzach - jeden posłuży do odbioru zasiłku pogrzebowego. 

Na życzenie rodziny zajmiemy się wyrobieniem aktu zgonu. W tym przypadku prosimy do Domu Pogrzebowego Charon zabrać kartę zgonu i dowód osobisty zmarłej osoby.

Mając już akt Zgonu - Zadzwoń do Nas 24h (+48) 17 227 66 66

W tym przypadku kartę zgonu wydaje lekarz prowadzący, bądź dział statystki. 

Z kartą zgonu należy udać się do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu

Wystawiany jest on na podstawie karty zgonu w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Należy go mieć w dwóch egzemplarzach - jeden posłuży do odbioru zasiłku pogrzebowego. 

Na życzenie rodziny zajmiemy się wyrobieniem aktu zgonu. W tym przypadku prosimy do Domu Pogrzebowego Charon zabrać kartę zgonu i dowód osobisty zmarłej osoby.

Mając już akt Zgonu - Zadzwoń do Nas 24h (+48) 17 227 66 66

Po zawiadomieniu naszego Domu Pogrzebowego, ustalimy sposób przywiezienia ciała do chłodni. Jeśli śmierć miała miejsce w szpitalu, ciało może tam pozostać do dnia pochówku. Dom Pogrzebowy Charon posiada chłodnię, więc zawsze możemy ciało przetransportować.

Następnie możesz się udać do naszego biura, gdzie ustalimy przebieg ceremonii pogrzebowych.

W naszym biurze Domu Pogrzebowego Charon ustalimy szczegóły organizacji pogrzebu. Ustalimy takie sprawy jak:

 • datę pochówku lub kremacji
 • miejsce pochówku
 • rodzaj ceremonii (pogrzeb Katolicki/świecki)
 • wybór oprawy kwiatowej
 • wybór trumny/urny
 • wybór dodatków

Co w przypadku ekshumacji?

W pierwszym kroku zadzwoń do nas, wspomożemy radą.

Następnie musisz wybrać cmentarz na który zostaną przeniesione szczątki.
Kolejnym krokiem będzie skontaktowanie się z Państwowym Inspektorem Sanitarnym w celu uzyskania decyzji administracyjnej na wydobycie zwłok.

Pod nadzorem sanepidu, pracownicy naszego Domu Pogrzebowego wydobędą ciało zmarłego.
Ekshumacji mogą dokonać bliscy za pozwoleniem Inspektora Sanitarnego, posiadając umotywowany powód. Bądź też na wniosek sądu lub prokuratury.

Zasiłek pogrzebowy - komu przysługuje?

Jeżeli poniosłeś koszty pogrzebu, może ci przysługiwać zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje zasiłek

Zasiłek przysługuje:

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej,

jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

Przy przyznawaniu zasiłku członkowie rodziny to:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Kiedy przysługuje zasiłek

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
 3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
 4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 9. osoby, która pobierała rentę socjalną,
 10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11.

Uwaga!  

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Wysokość zasiłku

Zasiłek pogrzebowy przysługuje:

 • członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;
 • osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Jakie dokumenty złożyć do ZUS

 1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12).
 2. Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. 
 3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem. 
 4. Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Uwaga!

Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

Zasiłek pogrzebowy Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przysługuje w przypadku śmierci funkcjonariusza państwowego lub członka jego rodziny. Do funkcjonariuszy państwowych zaliczają się osoby pracujące dla:

 • Policji
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencji Wywiadu
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Straży Granicznej
 • Biura Ochrony Rządu
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Służby Więziennej

Członkami rodziny są:

 • małżonek (wdowa i wdowiec);
 • rodzice (w tym ojczym, macocha, osoby przysposabiające);
 • dzieci własne, drugiego małżonka, przysposobione, dzieci umieszczone
  w rodzinie zastępczej;
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności;
 • rodzeństwo;
 • dziadkowie;
 • wnuki;
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również po osobie, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy winna przedstawić:

 1. wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego jest dostępny w Punktach Obsługi Klienta ZER MSWiA, a także na stronie internetowej Zakładu w zakładce Formularze)
 2. skrócony odpis aktu zgonu,
 3. oryginały rachunków za poniesione koszty pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank.
 4. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty)

Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego winna złożyć osoba, na którą zostały wystawione rachunki za koszty pogrzebu.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

 1. ubezpieczonego, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,
 2. uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpieczenia,
 3. członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2,
 4. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt 3, są:

 • małżonek (wdowa, wdowiec),
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione w pkt 3,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Poprzez dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej należy rozumieć zarówno dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej, jak i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej.

Oprócz członków rodziny zasiłek pogrzebowy może otrzymać:

 • dom pomocy społecznej,
 • gmina,
 • powiat,
 • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
 • inna osoba niż członek rodziny.

Od 1 marca 2011 r. zasiłek pogrzebowy przysługuje w kwocie 4.000 zł. Przed tą datą zasiłek przysługiwał w wysokości 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez dom pomocy społecznej, gminę, powiat, instytucję zakonną lub diecezjalną, zasiłek pogrzebowy przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4.000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty - proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny (inna osoba) poniósł również część jego kosztów, zasiłek pogrzebowy przysługuje temu członkowi rodziny (innej osobie) w kwocie 4.000 zł.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje

Do wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu, oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).

Uwaga!

Formularz wniosku KRUS SR-26 o wypłatę zasiłku pogrzebowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Formularze i wnioski - świadczenia (https://www.krus.gov.pl/?id=612)

Wymagane dokumenty

Karta zgonu

Karta zgonu wystawiana jest przez lekarza.
W przypadku naturalnej śmierci w domu, rodzina powinna powiadomić właściwą przychodnie rejonową, aby lekarz mógł dokonać oględzin zwłok i wystawić kartę zgonu.
Jeśli zgon nastąpił nocą, w niedzielę lub inne święto - należy powiadomić Nocną Opiekę Lekarską. 
Jeśli zaś śmierć ma miejsce w szpitalu, kartę zgonu zwykle wystawia lekarz prowadzący. 

Odpis Skrócony Aktu Zgonu

Wystawiany jest on na podstawie karty zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu. Należy go mieć w dwóch egzemplarzach - jeden posłuży do odbioru zasiłku pogrzebowego. 

Na życzenie rodziny zajmiemy się wyrobieniem aktu zgonu. W tym przypadku prosimy do Domu Pogrzebowego Charon zabrać kartę zgonu i dowód osobisty zmarłej osoby.

Dowód osobisty osoby zamawiającej pogrzeb

Współmałżonka bądź innego członka rodziny

Dokument potwierdzający prawo do ZUS

Potrzebna nam będzie legitymacja emeryta-rencisty (ZUS, KRUS, bądź resortowa) lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Pogrzeb poza parafią - zgoda z Kościoła

Jeśli osoba zmarła będzie pochowana w innej parafii niż do której należała, należy przedłożyć zgodę z pierwotnej parafii. 

Korupcja Pogrzebowa

Pamiętaj!

Żaden pracownik Służby Zdrowia nie może reklamować, sugerować czy polecać jakichkolwiek firm świadczących usługi pogrzebowe! Jest to działanie zabronione ustawowo! Ustawa ta dotyczy pracowników Pogotowia Ratunkowego, Szpitali, Domów Opieki oraz wszelkich placówek medycznych!

Korupcja i bezczelność reklamowania usług pogrzebowych w Służbie Zdrowia to brak poszanowania dla Osoby Zmarłego i Rodziny w tych ciężkich chwilach!

Rodzina i Bliscy Osoby Zmarłej mają dowolność w wybraniu zakładu pogrzebowego.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Co zrobić, jeżeli śmierć nastąpi w nocy lub weekend?

Nasi pracownicy są dostępni 24/7 aby Ci pomóc. W każdą niedzielną noc, święta - wystarczy że zadzwonisz na naszą infolinię, a nasi pracownicy zjawią się jak najszybciej.

Co jeśli śmierć bliskiej osoby nastąpi zdala od mojego miasta?

Dom Pogrzebowy Charon dysponuje możliwością transportowania ciała w chłodni na terenie całej Polski. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za dokonanie odpowiednich przygotowań, aby wrócić zmarłego do domu.

Ile kosztuje pogrzeb?

Koszt pogrzebu uzależniony jest od wielu czynników. Od oprawy, wyboru trumny, transportu, dodatków, oprawy muzycznej itp. Ciężko jest więc nam oszacować to z dozą pewności. Zapraszamy jednak do kontaktu - zawsze postaramy się sprostać oczekiwaniom. Na życzenie - postaramy się zmieścić w kwocie zasiłku pogrzebowego.

Co to jest krematorium?

Krematorium to nazwa miejsca, w którym spopielane są szczątki ludzkiego ciała przy pomocy specjalnego pieca. Dom Pogrzebowy Charon posiada nowoczesny piec kremacyjny.

Czy do kremacji potrzeba trumny?

W przypadku jeśli rodzina nie zdecyduje się na trumnę, istnieją specjalne modele ekologiczne, przygotowane specjalnie do kremacji.

Co można zrobić z urną z prochami Zmarłego?

W przypadku pogrzebu Katolickiego - Kościół zabrania bezczeszczenia zwłok. Należy urnę pochować lub umieścić w miejscu świętym.

W przypadku pogrzebu świeckiego - należy pochować na terenie cmentarza w grobie, bądź w niszy urnowej.

Polskie prawo nie pozwala na rozsypywanie prochów, trzymanie w domu itp. Za nieposzanowanie godności osoby zmarłem grozi kara grzywny, a nawet pozbawienia wolności!

Czy pogrzeb uprawnia do płatnego urlopu?

Tak, jednak zależy to od pokrewieństwa. Przysługuje on tylko najbliższej rodzinie zmarłego: współmałżonkowi (2 dni), dziecku (2 dni), rodzicowi (2 dni), ojczymowi lub macosze (2 dni), rodzeństwu (1 dzień), teściowi lub teściowej (1 dzień), dziadkowi lub babci (1 dzień), osobie będącej na jego utrzymaniu lub będącej jego opiekunem (1 dzień).

Czy wieńce i wiązanki mogą zostać dostarczone bezpośrednio na cmentarz?

Tak, nasz Dom Pogrzebowy zajmuje się wszystkim, dlatego też domyślnie kompozycje kwiatowe dostarczamy na miejsce pochówku.

p1010159

Nowoczesna kapliczka

Biuro CHARON

Kwiaciarnia CHARON

Parking

Parking

Krematorium CHARON

Najedź na ikonkę aby dowiedzieć się więcej

logotyp

W SPRAWACH PILNYCH CZYNNE CAŁĄ DOBĘ

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek:
7:00-18:00
Sobota:
7:00-13:00
Niedziela
7:00-12:00